Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj"

„S” oświatowa ogłasza ogólnopolski konkurs poświęcony błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w trzydziestą rocznicę Jego tragicznej śmierci.

Inspiracją do przeprowadzenia  konkursu o bł. księdzu Jerzym Popiełuszko jest zbliżająca się trzydziesta rocznica tragicznej śmierci i ogłoszenie przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” roku 2014 ROKIEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI.

Chcąc przybliżyć dzieciom i młodzieży postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jak i okoliczności czasów, w których żył i nauczał, Prezydium SKOiW postanowiło przeprowadzić cykl niezależnych konkursów, pod wspólnym  tytułem:

„Zło dobrem zwyciężaj"

Na poziomie szkoły podstawowej będzie to konkurs plastyczny. Dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - konkurs literacki i konkurs filmowy.

Franciszek Kupracz – wójt gminy Darłowo nie dostanie medalu Komisji Edukacji Narodowej. Z wnioskiem o takie odznaczenie wystąpiło Polskie Towarzystwo Warcabowe.  Przewodniczący SKOiW – Ryszard Proksa wystąpił do ministra edukacji ze stanowczym protestem przeciwko nadaniu medalu osobie, która bezprawnie próbowała zlikwidować szkoły w Dąbkach. W odpowiedzi wiceminister Przemysław Krzyżanowski napisał, że wójtowi Franciszkowi Kupraczowi  medal nie został i nie zostanie wręczony.

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapisy projektu ustawy przywracają wszystkie regulacje z Karty Nauczyciela, które przed 1 stycznia 2012 r. odnosiły się do nauczycieli i wychowawców placówek socjalizacyjnych. Projekt uchyla także art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który zawiera wygaszanie zasad stosowania Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekt tej ustawy wychodzi naprzeciw postulatom  NSZZ „Solidarność” przywrócenia praw nabytych tym pracownikom. 22 stycznia br. sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży rozpatrzy odpowiedź Ministra Pracy na dezyderat komisji w sprawie placówek opiekuńczych.

Prezydent Bronisław Komorowski zorganizował „okrągły stół oświatowy” . Jak relacjonował przewodniczący Ryszard Proksa, obecny na tym spotkaniu,  uwaga prezydenta Komorowskiego  skupiona była na dniu  4 czerwca jako święta demokracji, a nie na edukacji. Spotkanie prowadził redaktor  „Polityki”. Uczestniczyli w nim  m.in. byłe panie ministrowie edukacji i naukowcy. Podczas debaty ujawniły się dwa stanowiska – uczyć wszechstronnie czy uczyć w kierunku  konkretnych zawodów. Brak  natomiast było odpowiedzi na pytanie zadane przez przewodniczącego Proksę: kto odpowiada w Polsce za edukację i kto ma ją finansować?

Prezydium SKOiW  poparło stanowisko Zarządu Regionu Małopolska ws. krakowskich Oleandrów w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą wymarszu  I  Kompanii Kadrowej.  Związkowcy z Małopolski sprzeciwiają się planom zmiany charakteru krakowskich Oleandrów, m. in. przez powstanie tam nowego budynku biurowo-apartamentowego.

- Zryw „Solidarności” wyrósł z Czynu 6 Sierpnia 1914 r. i dlatego stanowczo opowiadamy się za utrzymaniem charakteru krakowskich Oleandrów i przywróceniem tej Świętej Ziemi należnej roli w historii Polski i w pamięci Polaków – czytamy w stanowisku Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”.

Prezydium SKOiW   podjęło decyzję ws. organizacji konferencji regionalnych nt. gender, dyskutowało o trudnej sytuacji finansowej pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, omówiło sprawy wyborcze na nową kadencję Związku i inne bieżące problemy związkowe.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Regulamin konkursu